Klizni ležajevi kolenastog vratila i klipnjača u savremenim motorima rade sa filmom ulja čija se debljina meri hiljaditim delovima milimetra, prisutne su visoke temperature, površinski pritisci i veliki broj obrtaja. Prema tome ležajevi spadaju u izuzetno opterećene delove motora.

U ovom tekstu dato je nekoliko osnovnih saveta koji se odnose na radove sa kliznim ležajevima.

 

Defektaža

Kada se na rasklopljenom motoru ustanovi da su ležajevi na bilo koji način oštećeni, uzrok oštećenja se mora otkriti i otkloniti. U većini slučajeva se najkvalitetnija analiza može uraditi baš u toku rasklapanja, jer je tada mehaničaru većina tragova pred očima.

Oštećenja ležajeva najčešće su posledica neke druge neispravnosti – obično u vezi sa sistemom za podmazivanje motora. Iskusan mehaničar mora znati razliku između normalno pohabanih ležajeva sa mnogo kilometara iza sebe i ležajeva koji su iz nekog razloga postali neupotrebljivi pre vremena.

Tokom rasklapanja motora obavezno obeležiti uparene delove motora – klipnjače i njihove poklopce, poklopce glavnih ležajeva, ležajeve – poklopci ležajeva nisu međusobno zamenljivi!

Ugradnja novih ležajeva u motor ima smisla samo ako su sledeći uslovi zadovoljeni:

– Otvori ležišta u bloku motora moraju biti tačnih  dimenzija,   međusobno  saosni,  pravilnog oblika i kvaliteta površine.

– Rukavci kolenastog vratila moraju biti ispravni u pogledu dimenzija, oblika i kvaliteta površine. Neispravnosti se koriguju obradom rukavaca na odgovarajuće remontne podmere, pod uslovom da postoje ležajni umeci odgovarajućih mera.

– Kolenasto vratilo ne sme biti krivo i moraju se proveriti svi sumnjivi tragovi koji ukazuju na moguće pukotine. Obratiti pažnju na otvore kanala za ulje.

– Ose male i velike pesnice klipnjače moraju biti paralelne, a otvori pesnica cilindrični i odgovarajućeg kvaliteta površine.

Preporučuje se da se provera ispravnosti bloka motora, kolenastog vratila i klipnjača poveri mašinskoj radionici, koja ujedno ima uslove i za korekciju i reparaciju neispravnih delova.

Čišćenje delova motora

Delovi motora moraju biti savršeno čisti. To se odnosi kako na nove, tako i na korišćene delove. Nije dovoljno motor samo spolja očistiti. Neophodno je detaljno očistiti sve delove, a posebnu pažnju obratiti na elemente sistema za podmazivanje (pumpa za ulje, sito i prečistač, karter motora, hladnjak za ulje i drugo), kao i na uljne vodove u bloku motora i u kolenastom vratilu. Čišćenje se može obaviti pomoću specijalne opreme za tu namenu ili ručno, u svakom slučaju uz veliku pažnju. Sredstvo i pribor za čišćenje moraju biti čisti.

 

Nabavka novih ležajeva

Odgovarajuće nove originalne ležajne umetke standardnih ili remontnih dimenzija najlakše je izabrati pomoću kataloga proizvođača ležajeva. Osim dimenzija samih umetaka, položaj i dimenzije jezičaka za pozicioniranje i otvora za ulje na novim ležajevima moraju takođe biti isti kao na starim. Zbog kopija prisutnih na tržištu, veoma je bitno delove nabaviti od ovlaštenih distributera.

 

Postavljanje ležajeva

Ispusti ili jezičci na ležajnim umecima služe da pozicioniraju ležaj u pravilnom položaju tokom ugradnje, tj. ne doprinose stezanju ležaja u bloku. Stezanje ležaja u bloku ili u velikoj pesnici klipnjače ostvareno je time što je ležaj malo većeg poluobima nego što je otvor u kućištu. To znači da je sasvim normalno da površina sastava polutke ležaja malo viri iznad sastavne površine kućišta. U slučaju nedovoljnog trenja između zadnje strane ležaja i otvora u kućištu, kao posledice nedovoljnog stezanja ležaja, elementi za pozicioniranje obično budu deformisani ili uništeni, jer se ležaj okrenuo zajedno sa rukavcem. Da bi se polutka ležaja posta-vila na svoje mesto, potrebna je primena male sile.

umetak ležaja

 

NAPOMENA: Ležajevi su veoma osetljivi delovi motora i sa njima treba pažljivo postupati!

 

Ugradnja kolenastog vratila

U cilju sprečavanja oštećenja ležajeva do kojeg bi došlo u slučaju suvog starta, radne površine se moraju podmazati čistim motornim uljem. Nakon postavljanja kolenastog vratila poklopci glavnih ležajeva stavljaju se svaki na svoje mesto, prema oznakama. Vijci poklopaca glavnih ležajeva stežu se prema fabričkoj specifikaciji. U toku pritezanja stalno treba proveravati da li se vratilo lako okreće.

Odgovarajući metod pritezanja vijaka i potrebne vrednosti mogu se naći u tehničkoj dokumentaciji za dati motor.

 

U mnogim slučajevima proizvođač motora nalaže zamenu vijaka novim. Ako takvih informacija nema, u slučaju bilo kakvih dilema, uvek je preporučljivo upotrebiti nove vijke.

Proveriti da li se kolenasto vratilo okreće lako i bez smetnji. Aksijalni zazor prekontrolisati pomoću komparatora ili pomoću lisnatih merila.

 

Ugradnja klipnjača

Рre ugradnje klipnjača podmazati radne površine ležajeva čistim motornim uljem i proveriti da li oznake na poklopcima odgovaraju oznakama na klipnjačama. Poklopci velike pesnice klipnjače nisu međusobno zamenljivi! Vijke velike pesnice pritegnuti prema fabričkoj specifikaciji.

 

Podmazivanje motora

Suvi start je čest uzrok prevremenog oštećenja ili zaribavanja ležajeva. Pod suvim startom se podrazumeva situacija kada je motor pokrenut prvi put posle remonta, ali pumpa još nije isporučila ulje do svih delova motora, odnosno ležajeva, jer sistem za podmazivanje nije potpuno napunjen uljem. Posle starta motora, ako je ulje naliveno samo u korito motora, pumpi za ulje je potrebno relativno dugo vreme dok napuni sve kanale i prečistač, te počne da ležajevima isporučuje ulje pod pritiskom, bez obzira na to sto su ležajevi bili podmazani prilikom sklapanja.

Vodovi za ulje, pumpa za ulje, prečistač, uljni kanali 1 hladnjak za ulje (ako postoji) sadrže znatnu količinu ulja, pa ih je zato potrebno napuniti kako bi ulje odmah krenulo u ležajeve. Zbog toga se, pre prvog starta, preporučuje punjenje celog sistema za podmazivanje čistim motornim uljem.

Jedan od načina za prethodno podmazivanje motora je punjenje sistema za podmazivanje pod pritiskom. Ulje se iz odgovarajućeg suda potiskuje pod pritiskom od 2 do 2,5 bara, ali ne većim od radnog pritiska ulja u motoru. U motor treba potisnuti najmanje 30% od predviđene količine ulja, pri čemu treba okretati kolenasto vratilo nekoliko krugova. Dovod ulja može se priključiti na bilo kojem pogodnom otvoru sa navojem na spoljašnjosti bloka koji je povezan sa sistemom za podmazivanje, (npr. priključak davača pritiska ulja). Poklopac korita motora (karter) tada treba da je demontiran.

Glavna prednost punjenja motorа uljem рod pritiskom je što će svi elementi motora biti podmazani pre puštanja u rad, a potreban film ulja u ležajevima uspostaviće se već posle nekoliko obrtaja. Takođe je moguće odmah ustanoviti gubitak ulja kroz prevelike zazore, primetiti curenja ulja ili nedostajuće čepove uljnih kanala. Ovim načinom proverava se i da li ulje stiže na sva predviđena mesta u motoru.

 

Prema raznim izvorima, uzroci otkaza lezajeva zastupljeni su na sledeci nacin:

-necistoca 45-55 %

-lose sklapanje 12-15 %

-nezadovoljavajuce podmazivanje 10-25 %

-nepravilna geometrija sklopova 9-15 %

-neodgovarajuca eksploatacija 7-15 %

-korozija 3 %

-ostalo 4 %

 

Kao što je na početku rečeno, ovaj tekst sadrži samo osnovne smernice za rad sa kliznim ležajevima. Stoga je pri remontu motora neophodna upotreba odgovarajuće tehničke literature za dati motor. Na taj način biće izbegnute sve dileme i nedoumice, uz postizanje maksimalnih rezultata u pogledu performansi, pouzdanosti i radnog veka motora