DSCF0951_000Graphic1

Politika kvaliteta

Kolenasto vratilo motora ima zadatak da primi sile od pojedinih klipnjača, prenese ih, i mehaničku energiju preda u obliku obrtnog momenta. Izuzetno velika opterećenja dinamičkog karaktera, kojima je kolenasto vratilo izloženo pri radu, čine ovaj element jednim od najodgovornijih delova motora. Zbog toga se u  ovom delu motora posvećuje posebna pažnja.
Posle utvrđivanja postojećih mera i izdavanja odgovarajućeg radnog naloga, svako kolenasto vratilo prolazi kroz proces pripreme za obradu. Ova priprema uključuje pre svega pranje i uklanjanje svih nečistoća. Vrši se i čišćenje i zatvaranje kanala za dovod ulja u leteća ležišta, kod kolenastih vratila kod kojih je to predviđeno.

Sam proces obrade kolenastih vratila vrši se na tri brusilice za spoljašnje okruglo brušenje.
Nakon obrade radnik koji radi za mašinom vrši proveru tačnosti mera i oblika. Da bi se mogućnost greške smanjila na minimum, provera tačnosti mera i oblika vrši se još jedanput, na odeljenju završne kontrole.

Balansiranje i ispravljanje ovih mašinskih delova su još dva postupka koja se mogu obaviti u ovoj radionici.