Motoru je pala snaga, osetno se povećala potrošnja ulja, a i produvavanje karterskih gasova je intenzivno. Podešenost motora, ventili i vođice eliminisane su као moguć uzrok neispravnosti. Problem, dakle, leži u zaptivanju cilindara, odnosno u klipno-cilindarskom sklopu.

 

Rasklapanjem klipno-cilindarskog sklopа ustanovljeno je da klipovi i cilindri ne pokazuju znake pohabanosti i oštećenja. Iskusan mehaničar zna na sta treba obratiti pažnju pri vizuelnom pregledu klipova i cilindara. Međutim, u svakom slučaju, da bi se potpuno uverili da će zamena klipnih prstenova biti intervencija koja je dovoljna da povrati izgubljene performanse motora, preporučljivo je delove doneti u specijalizovanu radionicu za mašinsku obradu. Tu će se izvršiti detaljan pregled kao i pravilno i tačno merenje klipova i cilindara. Nakon toga, utvrđuje se da li će biti dovoljno samo zameniti klipne prstenove, da li je potrebno honovanje postojećih cilindara, ili je neophodna ugradnja klipova remontne prekomere uz odgovarajuće razbušivanje i honovanje cilindara.

 

Izbor klipnih prstenova za remontovani motor

Većina proizvođača klipnih prstenova pravi garniture kako za prvu ugradnju tako i za primenu u remontovanim motorima, i u nekim slučajevima takve garniture se za isti tip motora mogu razlikovati u pojedinim detaljima.

Prstenovi namenjeni za originalni motor konstruisani su tako da ostvare maksimalnu izdržljivost i brzo uhodavanje u kontaktu sa površinom zida cilindra fabričkog kvaliteta. Sa druge strane, garnitura klipnih prstenova koja je u prodaji kao rezervni deo namenjena je ugradnji u cilindre nepoznatog kvaliteta. Takvi klipni prstenovi moraju biti u stanju da se prilagode površinama cilindra koje u nekoj meri odstupaju od fabričkih.

 

Postavljanje klipnih prstenova

Komplet klipnih prstenova obično sadrži informacije u vezi pravilne ugradnje. Od nekih snabdevača se čak mogu dobiti i informacije o obnavljanju cilindara i klipova, kao i saveti za uhodavanje. Tačka, rupica, oznaka TOP ili logo proizvođača klipnih prstenova nalazi se uvek na gornjoj strani klipnog prste-na, odnosno na strani koja gleda prema komori za sagorevanje. Oznake nema ukoliko se položaj može zaključiti iz same konstrukcije klipnog prstena. Od izuzetnog značaja za rad i vek motora je da svaki prsten u pripadajućem žlebu bude ugrađen pravilno okrenut prema čelu klipa.

 

Pre postavljanja novih prstenova na klip, preporučljivo je proveriti zazor u razrezu klipnih prstenova u cilindru. Zazor u razrezu mora postojati da bi se obezbedio prostor za toplotnu dilataciju klipnog prstena, posebno prvog kompresionog. Na taj način se sprečava da se krajevi klipnog prstena sastave kada se prsten zagreje. Ako se u radu motora krajevi sastave, rezultat će biti teško ribanje klipnog prstena i oštećenje zida cilindra.

Zazor u razrezu se proverava lisnatim merilom u NEPOHABANOM DELU cilindra, ispod putanje klipnih prstenova. Izmereni zazor treba uporediti sa preporučenim vrednostima koje navodi proizvođač motora,   odnosno,   klipnih   prstenova.

Proizvođač klipnih prstenova Hastings preporučuje da MINIMALNI zazor u razrezu kompresionog klipnog prstena bude 0,04mm po 10mm prečnika cilindra. To znači, da ako je cilindar prečnika 78mm, minimalni zazor u razrezu bi bio:

 

0,04 х 78/10 = 0,31 mm.

 

U   tom   slučaju  zadovoljavaće zazor od 0,35mm.

Kao i kod ostalih elemenata motora gde postoje zazori zbog toplotnih dilatacija elemenata (klip i cilindar, zazor ventila) od velikog značaja je da ugradni zazor ne bude manji od minimalno dopuštenog.

Zbog prstenova koji su ugrađeni u pogrešan žleb ili su ugrađeni naopako, može doći do pumpanja ulja u komoru sagorevanja, prekomernog produvavanja i, u nekim slučajevima, do potpunog sušenja zida cilindra. Nedovoljan razrez može izazvati spajanje krajeva klipnog prstena kada se motor zagreje na radnu temperaturu – rezultat je grubo ribanje prstenova i cilindra. To su propusti za koje je isključivo odgovorno lice zaduženo za sklapanje motora!

Važno je poštovati sledeća pravila:

– Iz žlebova na klipu neophodno je potpuno odstraniti ugljenične naslage. To se može uraditi namenskim alatom ili, ako se takav ne poseduje, oštrom ivicom polomljenog klipnog prstena. Nečistoća zaostala u žlebu može sprečiti pravilno naleganje prstena u žlebu.

– Postavljanje klipnih prstenova na klip, u slučaju motora putničkog automobila, počinje ugradnjom uljnog prstena .

– Za kompresione prstenove po mogućnosti upotrebiti odgovarajući alat za  ugradnju  – klešta za širenje prstena, jer su klipni prstenovi savremenih motora osetljivi delovi. Ako takav   alat   nije   na   raspolaganju,   prsten pažljivo otvoriti palcima u razrezu i pridržavati ga prstima, držeći ga apsolutno ravno.

– Postaviti prsten normalno u odgovarajući žleb (prethodno očišćen od ugljeničnih naslaga,   u   slučaju  korišćenog  klipa)   i  pažljivo popuštati    pritisak    na    krajeve    prstena. Kompresioni prstenovi se nikad ne smeju namotavati   na   klip!   Pri   nepravilnom  postavljanju prstenova na klip doći će do promene  oblika  prstena  u  aksijalnom  i/ili radijalnom   pravcu.   U   nekim  slučajevima može doći i do loma prstena, pri montaži ili, što je još nepovoljnije, u radu motora. Osim toga, pri nepažljivom postavljanju može doći i do paranja površine klipa krajem prstena.

– Proveriti radijalni zazor prstenova u žlebu (čelo prstena ne sme viriti iz žleba kada se prsten potisne na dno žleba).

– Proveriti da li su svi prstenovi slobodno okretni u žlebovima – provera bočnog zazora.

– Nauljiti sve prstenove motornim uljem.

 

Ugradnja klipa u cilindar

1. Proveriti da li su prstenovi korektno ugrađeni na klipove u skladu sa preporukama proizvođača prstenova;

2. Podmazati prstenove, osovinice i gornje polovine ležaja klipnjače motornim uljem;

3. Razreze prstenova namestiti tako da budu pomereni jedan u odnosu na drugog za 120 stepeni;

  1. Klip   sa   prstenovima   stisnuti kvalitetnom  obujmicom  za  ugradnju klipa u cilindar;
  2. Gurnuti   klip   kroz   obujmicu   i proveriti da li je njena donja ivica čvrsto pritisnuta na blok, pa lako kuckati čelo  klipa.   Pratiti   svako  povećanje otpora koje može ukazati na to da je prsten zakačio ivicu cilindra. Ako do toga dođe, početi ponovo;
  3. Upotrebom plastične ili gumene cevčice na vijcima velike pesnice klipnjače sprečiće se da vijci oštete površinu    kolenastog   vratila    u    toku sklapanja.

 

Preporuke za veličinu razreza (C) novih kom-
presionih klipnih prstenova (izvor: SAE)
  Ø cilindra u mm mmm   razrez u mm  
 

25-60

 

0,15-0,36

 
 

60-75

 

0,20 – 0,41

 
 

75-90

 

0,25 – 0,51

 
 

90- 110

 

0,31 -0,56

 
 

110- 130

 

0,36 – 0,66

 
 

130- 150

 

0,41 – 0,76

 
 

150- 175

 

0,51 -0,89

 
 

175-230

 

0,71 – 1,04

 
 

230 – 280

 

0,74- 1,20

 
         

 

Način ugradnje klipnih prstenova i ostali detalji mogu se razlikovati od tipa do tipa, kako prstenova tako i klipova, pa je u svakom slučaju neophodno konsultovati se sa fabričkom dokumentacijom za konkretan motor i odgovarajući komplet klipnih prstenova.