Dug i pouzdan rad remontovanog motora jeste zajednički cilj servisera i korisnika vozila. Shodno tome, od velike je važnosti da se nakon sprovedenog remonta, motor u eksploataciju uvede na adekvatan način. U suprotnom dolazi do pada performansi, povećane potrošnje ulja ili čak brzih oštećenja koja iziskuju ponovnu intervenciju. Naredni tekst pruža osnovna uputstva za razradu motora u cilju zaštite rada i novca koji su uloženi u njegov remont.

 

 Prvo pokretanje motora

Ako  su  svi  remontni  radovi  urađeni kako treba, motor bi morao da upali odmah!

 

1. Pre prvog startovanja motora, obavezno proveriti da li je motor propisno podmazan i napunjen uljem odgovarajućeg kvaliteta. Može se desiti da uljne magistrale i filter za ulje nisu napunjeni uljem i tada je potrebno dosta vremena da ulje stigne do pokretnih delova. Ako se potrebni pritisak ulja ne ostvari ubrzo posle pokretanja motora, motor odmah zaustaviti i otkloniti uzrok ove pojave.

 

2. Nakon startovanja motora, ostaviti ga da radi bar pola sata na povišenim obrtajima praznog hoda (oko 1/3 maksimalnog broja obrtaja, recimo 1500 o/min), dok ne postigne radnu temperaturu. Izbegavati rad nezagrejanog motora na niskim obrtajima, jer je raspršivanje ulja nedovoljno za dobro podmazivanje klipova i bregova bregastog vratila. Zadržati motor u ovom režimu čak i ako rashladna tečnost dostigne radnu temperaturu za svega par minuta (trenje između neuhodanih površina je veće, pa se generiše više toplote).

 

3.|Kada se motor zagreje, proveriti da li negde curi ulje ili rashladna tečnost. Takođe, uveriti se i da li su sva creva sistema za hlađenje zagrejana – vazdušni čepovi ne smeju da ometaju protok rashladne tečnosti.

 

4. U slučaju da rashladno sredstvo proključa, odmah zaustaviti motor i sačekati da se ohladi. Potražiti uzrok nenormalnog porasta temperature tečnosti i otkloniti ga pre sledećeg starta.

 

5. Nikada ne dolivati   tečnost   za hlađenje dok motor radi!

 

6. Na motorima kod kojih to proizvođač nalaže, izvršiti dotezanje glave motora na propisani moment.

 

7. Izvesti probnu vožnju brzinom od oko 50 km/h n višem stepenu prenosa (položaj ručice D kod automatskog menjača), pri tome oštro ubrzavati do 80 km/h. Cikluse ubrzavanja i usporavanja između 50 i 80 km/h ponoviti najmanje deset puta. Kod velikih kamiona i industrijskih motora, uhodavanje vršiti u srednjem stepenu prenosa u istom maniru.

Povećanje opterećenja motora u kratkim intervalima rezultuje porastom pritiska klipnog prstena na zid cilindra, što potpomaže uhodavanje prstenova. Naglo usporavanje povećava podpritisak (vakuum) u cilindru i pruža dodatno podmazivanje klipnog sklopa.

 

Uhodavanje motora u eksploataciji

 

Putnički automobili

Prvih nekoliko stotina kilometara izbegavati duži rad motora na visokim obrtajima i opterećivanje motora na niskim obrtajima. Varirati brzinu kretanja na otvorenom putu jor previše rada na istim obrtajima šteti uhodavanju. Oblik cilindra se menja sa promenama opterećenja i brojem obrtaja, pa   se   dobro   uhodavanje vrši u svim radnim režimima. U ovom   periodu   neophodne   su   češće kontrole nivoa ulja i rashladne tečnosti.

Potrebno je proveriti i da li je došlo do pojave curenja nekog radnog fluida. Nakon isteka ovog perioda (800 km) promeniti ulje i filtere.

 

Kamioni

Prvih nekoliko stotina kilometara kamion izlagati manjim opterećenjima. Obavezno izbegavati preopterećivanje na niskim obrtajima. Tokom ovog perio-da poželjno je povremeno ubrzavanje i usporavanje u odgovarajućem stepenu prenosa. Ako proizvođač motora ne navodi drugačije, nakon predenih 1000 kilometara promeniti ulje i filtere.

 

Industrijski motori

Slediti gore navedena uputstva i raditi sa parcijalnim opterećenjima prvih nekoliko časova. Promenu ulja i filtera izvršiti nakon približno 20 radnih časova.

Ako proizvođači motora ili zaptivača tako nalažu, pritegnuti glavu motora na odgovarajući način propisanim obrtnim momentom. Mi preporučujemo da se ovo učini ponovo nakon 8000 km – svesni smo da to znači dodatni posao, ali i da obezbeđuje dug i zadovoljavajući rad motora, takođe.